Vad säger mobilitetsdata om ländernas Coronastrategi?

Friday 30 October, 2020

Apple presenterar löpande data om vägförfrågningar i olika länder. Mycket talar för att vägförfrågningar är ett ganska bra mått på de uppoffringar som befolkningen gör för att undvika spridning av Coronaviruset. I våras var exempelvis förfrågningarna nere på en femtedel av den normala nivån.

Även Google har mobilitetsrapporter. Datamaterialet ger en objektiv bild av hur människors beteende förändras. Via tjänsten Ourworldindata.org kan man få en bild av hur beteendet förändras enligt Google.

Vårens epidemi är en bra jämförelsenivå, eftersom man kan jämföra vårens lägstanivå med dagens nivåer. Och skillnaderna mellan länderna är ganska stora.

Men det står helt klart att åtgärderna som vidtas i dag bara är en bråkdel av vårens. På sätt och vis är det positivt, eftersom det tyder på att det finns en betydande marginal för att minska mobiliteten ytterligare.

Google redovisar också hur mycket tid som människor vistas hemma. Denna variabel har ett starkt samband med epidemins styrka. Italienarna ökade exempelvis sin hemmatid med 31 procent när epidemin var som svårast i våras. Svenskarna ökade hemmatiden med som mest 13 procent. En viktig skillnad är förstås att Italien hade en regelrätt lockdown, medan Sverige inte hade det.

Intressant nog tycks svenskarnas hemmatid ha ökat på permanent basis, i alla fall om man utgår från medianvärdet de första sex veckorna i år. Man ser också en tydlig Coronaeffekt från den tionde oktober. Det är inte en jättestor effekt, men den är ganska tydlig. Svenskarna ligger på +5 procent jämfört med baslinjen, medan tjeckerna och belgarna nu ligger på +11 procent. 

Detta kan betyda att man i dessa länder i dag tillämpar ungefär samma grad av social distansering som Sverige i våras. En viktig skillnad mellan Sverige och dessa länder är dock att Sverige har 21 invånare per kvadratkilometer, medan Tjeckien har 135 och Belgien 376. Vi har därmed många färre sociala kontakter per tidsenhet i Sverige till att börja med.

Det gör att virusbekämpningen är betydligt svårare i Tjeckien och Belgien. I de länderna krävs det kanske 30 procents ökad hemmatid för att stoppa viruset, medan det kanske räcker med en tioprocentig ökning i Sverige.

I det här datamaterialet är det ingen stor skillnad mellan de nordiska länderna. Men det är förvånande nog inte heller någon stor skillnad mellan Frankrike och Sverige, trots att Frankrike har en nästan lika kritisk situation som Belgien och Tjeckien. Frankrike har 123 invånare per kvadratkilometer, men också en rad andra faktorer som gör landet sårbart.

Det kan förstås vara något som beror på egenheter i datamaterialet. Men intressant nog tycks Apples data bekräfta bilden - fransoserna har inte förändrat sitt beteende. Detta kan vara en förklaring till att Frankrike haft så svårt att få kurvan att böja av nedåt och att Emmanuel Macron har beslutat om en mjuk nedstängning.

Det kanske mest intressanta med datamaterialet är att det går att öka den sociala distanseringen oerhört mycket mer än i dag. Det innebär att det finns marginaler och en möjlighet att sänka R en bra bit under 1,0 från dagens förmodade värde på ungefär 1,2. Samtidigt kan man inte bara prata om att öka den sociala distanseringen - man måste också göra det. Så länge R ligger över 1,0 kommer antalet fall nämligen att fortsätta öka exponentiellt.