Utforma din egen viruspolitik

Monday 4 May, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Nu när vi alla är hobbyepidemiologer bör vi naturligtvis var och en utforma vår egen smittskyddsstrategi. Så hur skulle er smittskyddsstrategi se ut? Vi har ju alla en fördel gentemot Folkhälsomyndigheten, eftersom vi vet hur det gått så här långt.

Min smittskyddsstrategi skulle inte bygga på flockimmunitet, eftersom jag tror att viruset sprider sig dåligt i miljöer där människor inte bor tätt. Det kommer därmed alltid att kvarstå fickor där viruset kan sprida sig. En flockimmunitetsstrategi leder också till fler förlorade liv än suppression. Jag skulle dock satsa på en suppressionstrategi som ser olika ut i storstad och glesbygd och som primärt syftar till att eliminera högriskmiljöer.

I storstäderna skulle kravet vara mask på - om man vistas i miljöer där många främlingar umgås. För enkelhets skull - mask på i alla offentliga miljöer i Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Malmö kommun. Det skickar en signal om att vi alla bör vara försiktiga.

Det nuvarande förbudet mot större arrangemang än 50 personer behålls och gäller för hela landet. Stora arrangemang innebär risker, oavsett var de äger rum.

För arbetsplatser i storstäderna med öppna kontorslandskap är det hemgång för anställda som gäller. Smittrisken är för stor annars. Har arbetsplatsen egna rum för de anställda kan verksamheten fortsätta, men alla rekommenderas att ta möten via Teams. För övriga gäller Arbetsmiljölagen - arbetsgivare är skyldiga att vidta åtgärder som gör att anställda inte drabbas av livsfarliga virus. Detta gäller även offentliga arbetsgivare, inga om eller men.

Inom äldreomsorgen ska alla anställda använda skyddsmask - allra minst munskydd och visir. Samma sak gäller sjukvården - där det är möjligt. Ingen vet vem som är smittad och genom att vidta skyddsåtgärder för alla med patientkontakt kan man eliminera en viktig spridningsvektor.

Testning och spårning skulle ha en central position i min smittskyddsstrategi. Testningen bland allmänheten inriktas på att hitta aktiva fall. Inom äldreomsorgen och sjukvården testas även för antikroppar - för att underlätta planering av verksamheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmuntrar allmänheten att ladda ner en app som bygger på ett api från Google/Apple och som gör det möjligt att se vilka personer som någon varit i nära kontakt med den senaste tiden. Har dessa personer appen nedladdad uppmanas de att testa sig gratis på närmaste Apotek - där självtest kan göra till låg kostnad. Vid ett verifierat positivt resultat kommer även deras nära kontakter att få ett meddelande och en uppmaning om att testa sig. Testet kan göras anonymt, men smittskyddslagen gäller förstås även i detta fall.

Appen levererar också anonymiserad geografisk statistik om nya fall - som underlag för bestämmelser om social distansering, som ser olika ut i olika delar av landet. Områden med mycket hög smittofrekvens stängs ner helt - i stället för att man som i dag applicerar samma regler för alla geografiska områden. Det innebär att verksamhet där icke nödvändiga möten mellan främlingar äger rum avbryts. Det handlar bland annat om konferenser, restaurangverksamhet och bibliotek. Om smittoläget förbättras kan dessa miljöer dock öppnas upp snabbt. Lokala näringsidkare som drabbas av nedstängning kompenseras ekonomiskt.

Alla inresande från länder utanför Sverige testas vid inresa i landet. Visar testet positivt resultat gäller smittskyddslagens bestämmelser och individen kan välja mellan karantän i 7 dagar eller att under kontrollerade former - om det är möjligt - resa hem. Om andelen smittade är låg både i Sverige och i nordiska grannländer ingås en virusunion - där länderna kommer överens om att acceptera inresa för medborgare i andra virusfria länder. Med tiden utvidgas denna union - om möjligt - till hela EU.

Hur ser eran smittskyddsstrategi ut? Tror ni att det går att förbättra Sveriges resultat, som så här långt ser hyfsat dåligt ut - med tanke på att vi är ett rätt glesbefolkat land. Möjligen hade vi otur, men en del talar för att det också kan vara smittskyddsstrategin som det är fel på.