Vad är det med LOV inom Arbetsförmedlingen?

Den hälsosamme ekonomisten, Monday 9 December, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En av de viktigaste reformerna under Alliansens tid vid makten togs fram av Göran Hägglund som då var chef för Socialdepartementet. Det var Lagen om valfrihetssystem som 2008 lagreglerade det som kallas "valfrihetssystem". Lagen utgjorde därefter basen för reformen av primärvården och vårdvalet. Den tillämpas också för äldreomsorg, men är där frivillig för de kommuner som valt att införa valfrihetssystem.

Visserligen fanns redan innan vårdvalet valfrihetssystem i bland annat Nacka och Region Halland, men det LOV tillförde var tydliga principer om att konsumenternas val är avgörande för vilken leverantör som får uppdraget att leverera tjänsten. Detta hindrar inte att leverantörer som bereds tillträde till systemet granskas av myndigheter, men det avgörande för vilken av dessa som får leverera är konsumenternas val.

Tycker man om valfrihet i välfärden kan det tyckas självklart att även bejaka LOV. Men även om man är skeptisk till valfrihet - men positiv till privata leverantörer - finns det goda skäl att titta närmare på Lagen om valfrihetssystem. Om man inte använder LOV för att handla upp måste man nämligen använda LOU - Lagen om offentlig upphandling.

Och tillämpning av LOU för personliga välfärdstjänster är en högst problemfylld materia. Enligt LOU måste leverantörerna rangordnas och anropas i turordning - i förhållande till vem som lagt det mest förmånliga budet. I praktiken innebär det att man auktionerar ut enskilda till den aktör som lämnar det mest förmånliga erbjudandet.

Det har visat sig att LOU lämnar utrymme för strategisk anbudsgivning. Säg att leverantör A vinner uppdraget att lotsa person X till ett nytt jobb. Om det är frivilligt för leverantör A att utföra uppdraget finns risk att man försöker hjälpa dem som har störst chans att få ett arbete och tackar nej till alla andra. Då kommer turen till den leverantör som kommit tvåa i upphandlingen, leverantör B, men som ursprungligen lade sitt anbud med förväntan om att få de lönsamma klienter som leverantör A nu lagt beslag på. Då kanske leverantören inte finner att uppdraget ens är lönsamt, vilket i förlängningen innebär att de olönsamma klienterna faller mellan stolarna.

Man kan alternativt tänka sig att uppdraget är obligatoriskt. Men vad händer då om person X hellre vill ha en annan leverantör än A eller om A är uppenbart olämplig för person X? Arbetsförmedlingen kan givetvis segmentera klienterna och upphandla baserat på segment - geografiska eller efter kundkategori. Risken är dock stor att systemet blir komplicerat och det blir svårt att följa upp alla olika upphandlingar. Om en aktör är missnöjd med att någon annan vinner kan beslutet överklagas. Då riskerar klienterna att stå utan hjälp medan tvisten avgörs.

Det är kaxigt av Centerpartiet att kräva att LOV används vid reformeringen av Arbetsförmedlingen. Men om privata aktörer ska användas och systemet ska vara så enkelt och obyråkratiskt som möjligt är det svårt att se någon annan möjlighet än att använda LOV i de delar där personlig service ska skötas av privata aktörer.

År 2010 utvidgades LOV till att även kunna omfatta tjänster som erbjuds av Arbetsförmedlingen. Alliansregeringen stiftade en särskild lag för detta ändamål: "Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen". Lagen bygger helt på Göran Hägglunds lag om valfrihetssystem för kommuner och landsting och är så kort att jag kan inkludera hela lagen här på bloggen:

1 § Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som Arbetsförmedlingen godkänt och tecknat kontrakt med.
2 § När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem enligt denna lag ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. I stället för det som sägs i 2 kap. 3 § första meningen, 6 och 7 §§ lagen om valfrihetssystem ska med
1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller tjänster som nämns i 1 §,
2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 1 §, och
3. upphandlande myndighet avses Arbetsförmedlingen.
3 § Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:839).

När Vänsterpartiet föreslår att LOV inte ska användas vid reformeringen av AF är tanken inte att ersätta LOV med LOU. Jonas Sjöstedt vill helt enkelt inte att privata aktörer ska finnas i välfärden - ens om brukarna föredrar dessa. Och normalt brukar han inte få stöd från borgerliga partier i dessa sammanhang, men svensk politik är inte som den en gång var.

Metoden för att förhindra de privata aktörerna är också ovanlig - att rikta misstroende mot en minister som i allt väsentligt bara fått till uppgift att genomföra en politisk överenskommelse som träffats på högre nivå. Misstroendet borde med andra ord ha riktats mot statsminister Stefan Löfven, inte arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Att Moderaterna och Kristdemokraterna gör gemensam sak med Vänsterpartiet för att stoppa en valfrihetsreform som bygger på Kristdemokraternas största framgång under alliansåren - LOV - är anmärkningvärt i sig. Än mer anmärkningsvärt är det mot bakgrund av att det starkaste argumentet mot Januariöverenskommelsen från M och KD var att den skulle bereda Vänsterpartiet inflytande över budgeten. Dessa farhågor/förhoppningar föll dock platt - intill dagen då både M och KD valde att rikta misstroende mot en minister för att denne inte genomför vänsterpartistisk politik.

Jo, de båda partierna bidrar förstås till att farhågorna besannas - men få hade nog trott att de skulle besannas just därför att M och KD för en stund väljer att bli vänsterpartister och (förhoppningsvis tillfälligt) bekämpar valfrihetsreformer i offentlig sektor.

Jimmy Åkesson måste skratta sig fördärvad. Kan man tänka sig ett sämre val av profilfråga för att sänka regeringen? Varför ska någon som är för valfrihet och marknadsekonomi rösta på ett parti som är berett att samverka med före detta kommunister för att stoppa en borgerlig valfrihetsreform?

Jag tror M bör gå tillbaka och fråga sig vilket deras raison d'être är. Väljarna röstar på partier som presenterar realistiska och genomtänkta lösningar på människors problem, som en bekant till mig brukar konstatera. Så vilket problem var det som M försökte lösa med den här manövern? Att Sverige har en regering? Att det är för mycket valfrihet i välfärden? Att Vänsterpartiet har för litet inflytande?

Vinnarna på det hela får primärt anses vara Vänsterpartiet, som visat att de finns. I andra hand är regeringen och Stefan Löfven vinnare, då han slipper en jobbig politisk fråga. Centern kommer förr eller senare att få igenom sin reform och om inte LOV blir en huvudpunkt har jag svårt att tänka mig annat än att lagen blir en viktig beståndsdel vid en reformering av AF. M och KD har å sin sida visat att man kan påverka - men bara under förutsättning att man ställer upp på vänsterpartistisk politik och sätter makten framför idéerna.

Kan Google smittspåra hela världen?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Google har en tillgång i smittspårningssammanhang som ingen annan, mig veterligen, har. De har tillgång till mobilanvändares fullständiga platshistorik, i alla fall för de användare som har platshistoriken påslagen. Genom att köra platshistoriken baklänges kan man därmed i teorin smittspåra hela det svenska folket på några sekunder och meddela användare om de utsatts för risk att bli smittade. Det enda man egentligen behöver göra är att koppla historiken till en identitet och ett positivt …

Läs mer!

Utvärdera Coronabekämpningen i realtid

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Google publicerar nu data som man aldrig normalt publicerar. Användare som slagit på platshistoriken i sina mobiler bidrar nu till att skapa en bild av hur åtgärderna för social distancering fungerar i olika länder. Ni kan se statistiken för varje enskilt land på den här webbsidan . Vi kan genom att koppla på statistiken för antalet nya upptäckta fall därmed få en policyutvärdering i realtid. Så vad säger egentligen siffrorna? Som väntat ser vi att social distansering har effekt på …

Läs mer!

Befolkningstäthet, temperatur och socioekonomi avgörande faktorer

Den hälsosamme ekonomisten

Har grävt lite i statistiken om hur Covid-19 utvecklar sig i USA och hittat ett oroväckande mönster. De platser som drabbas i särklass hårdast är stora städer med hög befolkningstäthet och svag socioekonomisk situation. Antalet döda ökar snabbast i större städer.  Det finns många sådana städer i USA. Chicago , Detroit och Cleveland … Läs mer!

Vad kan vi lära av Singapore?

Den hälsosamme ekonomisten

Det här är en väldigt intressant intervju med Singapores premiärminister om vad landet gjort för att stoppa smittspridningen. Singapore är ett litet land med ungefär fem miljoner invånare. Men det innebär inte självklart att man har en stor fördel gentemot länder som misslyckats totalt - som USA. Hög befolkningstäthet underlättar smittspridning. … Läs mer!

Två tester - två syften

Den hälsosamme ekonomisten

Moderaterna föreslår att masstestning för Covid-19 införs i Sverige . Det tycker jag är ett bra förslag, brist på testkapacitet är den kanske viktigaste förklaringen till att USA ser ut att bli det land i världen som drabbas hårdast av viruset. Men det är viktigt att tänka på att det finns två typer av tester och två olika syften med dessa … Läs mer!

En modell för endogen smittspridning

Den hälsosamme ekonomisten

De epidemiologiska modeller som vanligen används för att beskriva smittspridning utgår från att enskilda individer är korkade och inte anpassar sitt beteende till upplevda risker - om de inte får order om att göra det. Men det kan finnas en annan och mer effektiv väg att bekämpa virus. Tänk om vi kunde utnyttja medborgarnas vilja att förbli friska … Läs mer!

Bergamo är sannolikt det värsta scenariet

Den hälsosamme ekonomisten

Det finns bara ett litet antal uppgifter om hur Covid-19 påverkat dödligheten i norra Italien . Det finns dock tidningsuppgifter som kan bekräftas av att antalet dödsannonser i lokala tidningar är avsevärt högre än normalt. Mycket talar för att både antalet registerade fall av Covid-19 och antalet dödsfall är underskattade i de värst drabbade … Läs mer!

Lån eller bidrag?

Den hälsosamme ekonomisten

Möjligen är detta ett trivialt påpekande, men många företag är "nödvändighetsföretag" som startats av personer som hellre skulle vilja ha ett vanligt arbete. De är med andra ord föga lönsamma. Sedan finns det företag som är mer lönsamma och företag som har stora fasta tillgångar som redan är avskrivna. Somliga företag har inget annat val än … Läs mer!

Viruset och det individuellt rationella

Den hälsosamme ekonomisten

Det pågår en diskussion om huruvida en minskning av restriktionerna med anledning av Covid-19 i Sverige skulle få ekonomin att flyta på bättre. Jag tror det är feltänkt och jag ska utveckla skälen nedan. Själv arbetar jag för närvarande hemifrån eftersom jag kan göra det, men jag skulle inte tveka att gå till jobbet om jag behövde. Skälet … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism