Vad är det med LOV inom Arbetsförmedlingen?

Den hälsosamme ekonomisten, Monday 9 December, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En av de viktigaste reformerna under Alliansens tid vid makten togs fram av Göran Hägglund som då var chef för Socialdepartementet. Det var Lagen om valfrihetssystem som 2008 lagreglerade det som kallas "valfrihetssystem". Lagen utgjorde därefter basen för reformen av primärvården och vårdvalet. Den tillämpas också för äldreomsorg, men är där frivillig för de kommuner som valt att införa valfrihetssystem.

Visserligen fanns redan innan vårdvalet valfrihetssystem i bland annat Nacka och Region Halland, men det LOV tillförde var tydliga principer om att konsumenternas val är avgörande för vilken leverantör som får uppdraget att leverera tjänsten. Detta hindrar inte att leverantörer som bereds tillträde till systemet granskas av myndigheter, men det avgörande för vilken av dessa som får leverera är konsumenternas val.

Tycker man om valfrihet i välfärden kan det tyckas självklart att även bejaka LOV. Men även om man är skeptisk till valfrihet - men positiv till privata leverantörer - finns det goda skäl att titta närmare på Lagen om valfrihetssystem. Om man inte använder LOV för att handla upp måste man nämligen använda LOU - Lagen om offentlig upphandling.

Och tillämpning av LOU för personliga välfärdstjänster är en högst problemfylld materia. Enligt LOU måste leverantörerna rangordnas och anropas i turordning - i förhållande till vem som lagt det mest förmånliga budet. I praktiken innebär det att man auktionerar ut enskilda till den aktör som lämnar det mest förmånliga erbjudandet.

Det har visat sig att LOU lämnar utrymme för strategisk anbudsgivning. Säg att leverantör A vinner uppdraget att lotsa person X till ett nytt jobb. Om det är frivilligt för leverantör A att utföra uppdraget finns risk att man försöker hjälpa dem som har störst chans att få ett arbete och tackar nej till alla andra. Då kommer turen till den leverantör som kommit tvåa i upphandlingen, leverantör B, men som ursprungligen lade sitt anbud med förväntan om att få de lönsamma klienter som leverantör A nu lagt beslag på. Då kanske leverantören inte finner att uppdraget ens är lönsamt, vilket i förlängningen innebär att de olönsamma klienterna faller mellan stolarna.

Man kan alternativt tänka sig att uppdraget är obligatoriskt. Men vad händer då om person X hellre vill ha en annan leverantör än A eller om A är uppenbart olämplig för person X? Arbetsförmedlingen kan givetvis segmentera klienterna och upphandla baserat på segment - geografiska eller efter kundkategori. Risken är dock stor att systemet blir komplicerat och det blir svårt att följa upp alla olika upphandlingar. Om en aktör är missnöjd med att någon annan vinner kan beslutet överklagas. Då riskerar klienterna att stå utan hjälp medan tvisten avgörs.

Det är kaxigt av Centerpartiet att kräva att LOV används vid reformeringen av Arbetsförmedlingen. Men om privata aktörer ska användas och systemet ska vara så enkelt och obyråkratiskt som möjligt är det svårt att se någon annan möjlighet än att använda LOV i de delar där personlig service ska skötas av privata aktörer.

År 2010 utvidgades LOV till att även kunna omfatta tjänster som erbjuds av Arbetsförmedlingen. Alliansregeringen stiftade en särskild lag för detta ändamål: "Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen". Lagen bygger helt på Göran Hägglunds lag om valfrihetssystem för kommuner och landsting och är så kort att jag kan inkludera hela lagen här på bloggen:

1 § Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som Arbetsförmedlingen godkänt och tecknat kontrakt med.
2 § När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem enligt denna lag ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. I stället för det som sägs i 2 kap. 3 § första meningen, 6 och 7 §§ lagen om valfrihetssystem ska med
1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller tjänster som nämns i 1 §,
2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 1 §, och
3. upphandlande myndighet avses Arbetsförmedlingen.
3 § Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:839).

När Vänsterpartiet föreslår att LOV inte ska användas vid reformeringen av AF är tanken inte att ersätta LOV med LOU. Jonas Sjöstedt vill helt enkelt inte att privata aktörer ska finnas i välfärden - ens om brukarna föredrar dessa. Och normalt brukar han inte få stöd från borgerliga partier i dessa sammanhang, men svensk politik är inte som den en gång var.

Metoden för att förhindra de privata aktörerna är också ovanlig - att rikta misstroende mot en minister som i allt väsentligt bara fått till uppgift att genomföra en politisk överenskommelse som träffats på högre nivå. Misstroendet borde med andra ord ha riktats mot statsminister Stefan Löfven, inte arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Att Moderaterna och Kristdemokraterna gör gemensam sak med Vänsterpartiet för att stoppa en valfrihetsreform som bygger på Kristdemokraternas största framgång under alliansåren - LOV - är anmärkningvärt i sig. Än mer anmärkningsvärt är det mot bakgrund av att det starkaste argumentet mot Januariöverenskommelsen från M och KD var att den skulle bereda Vänsterpartiet inflytande över budgeten. Dessa farhågor/förhoppningar föll dock platt - intill dagen då både M och KD valde att rikta misstroende mot en minister för att denne inte genomför vänsterpartistisk politik.

Jo, de båda partierna bidrar förstås till att farhågorna besannas - men få hade nog trott att de skulle besannas just därför att M och KD för en stund väljer att bli vänsterpartister och (förhoppningsvis tillfälligt) bekämpar valfrihetsreformer i offentlig sektor.

Jimmy Åkesson måste skratta sig fördärvad. Kan man tänka sig ett sämre val av profilfråga för att sänka regeringen? Varför ska någon som är för valfrihet och marknadsekonomi rösta på ett parti som är berett att samverka med före detta kommunister för att stoppa en borgerlig valfrihetsreform?

Jag tror M bör gå tillbaka och fråga sig vilket deras raison d'être är. Väljarna röstar på partier som presenterar realistiska och genomtänkta lösningar på människors problem, som en bekant till mig brukar konstatera. Så vilket problem var det som M försökte lösa med den här manövern? Att Sverige har en regering? Att det är för mycket valfrihet i välfärden? Att Vänsterpartiet har för litet inflytande?

Vinnarna på det hela får primärt anses vara Vänsterpartiet, som visat att de finns. I andra hand är regeringen och Stefan Löfven vinnare, då han slipper en jobbig politisk fråga. Centern kommer förr eller senare att få igenom sin reform och om inte LOV blir en huvudpunkt har jag svårt att tänka mig annat än att lagen blir en viktig beståndsdel vid en reformering av AF. M och KD har å sin sida visat att man kan påverka - men bara under förutsättning att man ställer upp på vänsterpartistisk politik och sätter makten framför idéerna.

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om intervallet från det att en individ smittar en annan är kort - ungefär fem dagar. Det talar för att viruset antingen kommer att sprida sig fort - eller inte …

Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningstätheten - enligt planen ska vara nettobidragsgivare . Sanningen är förstås att det inte handlar om Covid-19 alls, utan om euron. Om EU inte …

Läs mer!

Jönköping och Västra Götaland hårdast drabbade av Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

I hela världen har myndigheterna allt mer övergått till att bekämpa Covid-19 på regional basis. Även Sverige publicerar nu statistik på kommunnivå och USA redovisar ofta på postnummernivå.  Det är en följd av att viruset betraktas som en klustersmitta - en farsot som sprids i nätverk av bekanta och familjer.  Det finns förstås … Läs mer!

Infrastruktur och plattformar

Den hälsosamme ekonomisten

Vad är infrastruktur och vad är plattformar? Diskussionen om demokratin är förvirrad. Är Sveriges Television infrastruktur eller en aktör bland många? Är Facebook infrastruktur, eller bara ett privat företag? Är Internet som sådant infrastruktur, eller bara en samling fibrer som ägs av privata företag? Det är inte helt självklart var … Läs mer!

Indien och Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

En av de stora gåtorna när det gäller Covid-19 är den snabba spridningen i exempelvis Italien och New York och den mycket långsamma spridningen i länder som Indonesien och Indien . Ändå tycks viruset faktiskt sprida sig exponentiellt i Indien . Den första juni var antalet döda sett över en sjudagarsperiod 200 personer. En månad … Läs mer!

Miljöpartiets utträde löser många problem

Den hälsosamme ekonomisten

Ska erkänna att det finns delar av Miljöpartiets politik som jag uppskattar. Principen om att sätta cyklar först i städerna är kanon om man som jag har en elcykel. Annars har det mest uppstått problem. Flera punktskatter som partiet drivit igenom har sannolikt negativ inverkan på både miljön och ekonomin. Åtgärderna för att minska koldioxid… Läs mer!

Apartheid återinförs via identitetspolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Apartheidsystemet i Sydafrika delade in människor efter ras. Nu är detta historia, men det håller på att återuppstå - denna gång är det minoriteterna själva som vill skydda sin särart genom att förbjuda kulturell appropriering. Var det något som nämnde ordet "rasblandning"? Läser att TV-serien Simpsons slutar låta vita skådespelare göra … Läs mer!

Masker diskuteras för att stoppa smittan i USA

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att masker lyfts fram som den snabbaste och kanske enda genomförbara metoden för att stoppa spridningen av Covid-19 i USA . I den mån myndigheterna kan göra något är det att införa maskkrav i vissa serviceyrken och i kollektivtrafiken. De stora socioekonomiska skilllnaderna i risken att bli smittad kan antagligen kopplas till skillnader i … Läs mer!

Social distansering fungerar

Den hälsosamme ekonomisten

Svårt att tolka den snabba ökningen av Covid-19 i USA på något annat sätt än att spridningen faktiskt dämpades under den tid som delstaterna vidtog omfattande åtgärder för att begränsa spridningen. Viruset har med andra ord potential att sprida sig även utanför de mest tätbefolkade delarna av USA - men det krävs att delstaterna släpper restrikti… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism