Smittan avtar i USA

Sunday 26 April, 2020

Har tittat lite mer på data från counties i USA. Valde att dela upp USA efter hur stor andel av befolkningen som avlidit av Covid-19. Eftersom det finns tidsserier med samtliga dödsfall i varje county kan man se om smittspridningen följer den förväntade kurvan enligt SIR-modellen, alltså den mest basala smittspridningsmodellen inom epidemiologin.

SIR förutser att smittspridningen kommer att ske olika snabbt beroende på hur hur stor andel som blivit smittade. Maximal ska smittspridningen vara när ett område är mellan total smittfrihet och flockimmunitet. Det vi borde se i varje county är därmed en S-formad kurva - först ganska platt, därefter stigande och till sist avplanande igen. Kurvans lutning bör vara en funktion av andelen smittade i ett county.

Ett sätt att testa hypotesen vore därför att dela upp samtliga counties efter hur stor andel som har avlidit i Covid-19. Jag väljer den siffran eftersom det är den mest pålitliga. Antalet upptäckta smittade beror ju på hur intensivt man testat befolkningen. Nackdelen är att antalet avlidna släpar efter en hel del. Vi ser med andra ord hur det såg ut med smittspridningen för några veckor sedan.

Om modellen på ett adekvat sätt beskriver utvecklingen i USA bör alltså smittspridningen vara betydligt snabbare i de counties som ännu inte drabbats lika hårt. Jag har därför delat upp alla counties efter antal döda per 100000 invånare och plottat kurvor som visar ökningstakten för dödsfallen. Två kurvor som har samma lutning har i diagrammet samma ökningstakt och borde befinna sig i samma smittläge - alltså man bör ha ungefär lika stor andel av befolkningen smittad.

Kurvorna visar den totala frånvaron av det förväntade sambandet. Ökningstakten tycks märkligt nog vara lika stor i samtliga counties - alldeles oavsett hur många som har blivit smittade. Gruppen 1-200 har ungefär fem gånger så många smittade som gruppen 201-400, som i sin tur har tre gånger så många smittade som 401-600. Gruppen 401-600 har hela tio gånger så många smittade som 800-3143.

Skillnaderna mellan grupperna är alltså enorma, samtidigt som de alla tycks uppvisa en avtagande smittspridningstakt. Men skulle kunna tro att det finns en gemensam faktor bakom nedgången - att det är den sociala distanseringen som lett till en avtagande ökningstakt. Naturligtvis kan detta vara en bidragande faktor, men personligen tror jag att sambandet är mer fundamentalt och att kurvorna skulle ha vänt nedåt alldeles oavsett den sociala distanseringen - om än kanske inte lika snabbt som nu blev fallet.

Min hypotes är att det finns ett antal potentiella kluster som kan orsaka stor smittspridning. Det är det vi ser i början av figuren, där utvecklingen är högst variabel - något som delvis beror på att antalet observerade dödsfall också är litet. Det som händer är att stora evenemang, trängsel i tunnelbanan och konferenser leder till stora hopp i antalet smittade. Det går oerhört snabbt för viruset att sprida sig till väldigt många människor.

Småningom har dessa möjligheter tömts ut, delvis på grund av social distansering. Utan superspridarmiljöerna saknar viruset vägar ut i samhället och smittspridningstakten minskar drastiskt. Att kurvorna planar ut runt den 27 mars innebär att det enda som händer framöver i princip är att de redan smittade blir sjuka och att några avlider.

Det är därför kurvorna ser så lika ut - sjukdomsförloppet ser nämligen likadant ut oavsett om man smittats i ett område där många andra smittats eller i ett område där få smittats. Den tidpunkt då kurvorna börjar likna varandra är intressant nog det datum då USA nådde dagens nivå för social distansering - alltså runt den 27 mars. Data från Google bekräftar denna observation. Den nivå för social distansering som USA lagt sig på är alltså inte bara tillräcklig för att utplåna Covid-19, utan långt större än vad som egentligen skulle krävas.

Om nya smittade inte tillförs systemet kommer sjukdomsförloppet att vara exakt detsamma i alla delstater. Det finns nämligen inget skäl att tro att en person blir sjukare bara för att många andra blivit smittade i samma county. Kurvan kommer från och med det datum då smittan upphör spridas att ha samma form. Därför är det intressant att notera att kurvorna verkligen har exakt samma form efter den 27 mars. Det vi ser är med andra ord kurvor som beskriver ett sjukdomsförlopp - inte ett smittspridningsförlopp. Andelen döda ökar lika snabbt i samtliga counties - antalet smittade ökar däremot inte.

Ska inte upprepa mig, men observationerna ger viss intressanta slutsatser policymässigt. För det första krävs det inte speciellt omfattande åtgärder för att stoppa smittan. Det räcker med basal social distansering. Länder som Spanien, Italien och Frankrike har gjort en påtaglig policymässig overshoot för att vara på den säkra sidan. Husarrest är inte nödvändigt - ens i de mest tätbefolkade delarna av världen.

För det andra kommer flockimmunitet aldrig att uppnås. Det krävs en viss nivå på testning, social distansering och inresekontroller även framgent. Dock kan man med bättre data kalibrera dessa åtgärder så att de inte orsakar stor skada för samhället och ekonomin.

Många frågar sig säkert om detta innebär att smittspridningen även upphört i Sverige? En ledtråd kan man få genom att titta på hur antalet dödsfall utvecklas. Siffrorna från USA visar att ökningen av antalet döda går från 20 procent dagligen när den sociala distanseringen införs till 5 procent i dag. Det är ett mönster som samtliga counties följer. Följer även Sverige detta mönster bör antalet döda med tiden minska till fem procent av 2200, eller 110 personer per dag. Det är faktiskt högre än den siffra som FHM för närvarande rapporterar.

Sverige har med andra ord inte haft någon större smittspridning på rätt länge, antagligen upphörde spridningen redan innan den gjorde det i USA - i mitten på mars ungefär. Samtidigt är läget avseende flockimmuniteten oförändrat jämfört med tidigare och spridningen skulle när som helst kunna återupptas - om förutsättningar för detta uppstår.

Det lämpligaste i nuläget är därför att fortsätta tillämpa en mjuk social distansering tills vidare och att därefter fundera över strategier för att långsiktigt trycka ner viruset och förhindra import. Men på det hela taget - jag tycker det ser ganska bra ut. Vi kommer att klara oss ur den här krisen bättre än vad man kunde befarat.