Mest korkade förslaget sedan fönsterskatten

Friday 3 April, 2015

På 1700-talet beskattades fönster och dörrar i Sverige. Enligt Wikipedia var skatten 16 öre per fönster i Stockholm, 12 öre i mindre städer och tre öre på landsbygden. Konsekvensen av skatten blev hus med väldigt lite ljusinsläpp.

En ny statlig utredning har nyligen presenterat en modern variant av fönsterskatt - en elektronikskatt. Skatten ska enligt utredaren vara 120 kronor per kilogram för vanlig elektronik och åtta kronor för vitvaror. Maxbeloppet per vara ska uppgå till 320 kronor, eftersom det annars kan uppstå helt orimliga effekter. Förutom att hantera de absurda konsekvenser som kan uppstå för elektroniska varor som är tunga i förhållande till värdet kommer skatten även att behöva regleras vid import av elektronik till Sverige.

Förutom moms ska de stackars tulltjänstemännen alltså identifiera om prylen är en vitvara eller en elektronikvara och sedan lägga på skatten. Så här står det i lagförslaget:

Bestämmelser om skyldighet att med anledning av import eller införsel som avses i 3 kap. 3 eller 3 a § betala annan skatt än tull finns i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2016:000) om skatt på viss elektronik och lagen (2016:000) om skatt på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfarande som gäller för tull, om inte annat föreskrivits. Om det i beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag som tullvärdet fastställdes.

Men undantag kan tydligen göras om varan i fråga saknar vissa kemiska föreningar, då sätts skatten ned med 75 procent.

För att göra det lättare för skattemyndigheterna vill utredningen även införa nya bestämmelser i skatteförfarandelagen. Skatteverket ska nu registrera den som är skatteskyldig enligt "7 § 1 § lagen (2016:000) om skatt på viss elektronik, eller 7 § 1 § lagen (2016:000) om skatt på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid ..."

Skattesubjektet i fråga (den som lagerhåller elektronik) ska dessutom redovisa skatteinbetalningarna i sin skattedeklaration. För att Skatteverket ska veta vem som ska redovisa skatten införs ett helt nytt system - godkända lagerhållare av elektronik - precis som vi i dag godkänner grossister som säljer snus, sprit och tobaksvaror.

För att göra det riktigt enkelt omfattar skatten bara vissa typer av elektronik - sådan som används i hemmiljö. En dataserver av den typ som jag använder för att visa den här bloggen skulle alltså inte omfattas, även om den råkar stå i mitt hem.

Dock införs ett undantag för utländska företag som säljer direkt till svenska konsumenter. Som utredaren konstaterar:

Om däremot inköpen sker hos utländska säljare kommer varorna inte att beskattas enligt utredningens förslag. Det finns flera skäl till att utredningen föreslår en sådan ordning. Ett skäl är den förhållandevis komplicerade utformning som en kemikalieskatt av nödvändighet måste ha. Förslaget om skatt på viss elektronik innehåller bestämmelser om rätt till avdrag för skatt på varor som inte innehåller vissa kemiska ämnen. För att ta tillvara rätten till avdrag behöver den som är skattskyldig kunna visa att varorna inte innehåller sådana ämnen. Utredningen anser att utländska säljare som säljer varor på distans till Sverige inte ska behöva sätta sig in i detaljer i nationella svenska skattebestämmelser och vara ansvariga för att redovisa och betala skatt i Sverige för en sådan svensk punktskatt som den föreslagna skatten på viss elektronik.

Det innebär att det blir möjligt att undvika skatten genom att beställa prylarna från Amazon i stället för NetOnNet.

Efter att ha läst den här utredningen återstår egentligen bara två alternativ. Det första är att hela utredningen är ett aprilskämt. Det andra är att utredaren vill förklara för regeringen hur makalöst idiotiskt det skulle vara att införa en sådan här skatt.

Om tanken är den senare har hen inte tänkt på att Miljöpartiet sitter i regeringen. Risken är överhängande att idiotierna faktiskt blir verklighet.