politik

Begår muslimer fler brott än andra grupper?

Bild: 2017-02/dsc03731.jpg

I Sverige har det inte tagits fram någon statistik på sambandet mellan ursprungsland och brottslighet sedan 2005. Detta hindrar dock inte att sådan forskning görs i andra länder. Där försöker man också se om det finns något stöd för påståenden om att personer med muslimsk bakgrund är mer brottsbenägna än andra. Bara att ställa den frågan är tabu i vårt land.

Som jag påpekat tidigare öppnar frånvaron av empirisk forskning för spekulationer om både det ena och det andra. Men Emil Kirkegaard och David Becker har i en förhållandevis enkel statistisk undersökning försökt fastställa om personer som invandrat till Tyskland och Danmark från muslimska länder är mer brottsbenägna än de som invandrat från ickemuslimska länder.

De använder förutom ålder och kön tre förklaringsvariabler - den genomsnittliga intelligensnivån i respektive ursprungsland, avståndet till Tyskland och andelen muslimer. Resultatet av regressionen är att andelen muslimer i det land varifrån invandrarna kommer inte har någon signifikant påverkan på brottsligheten.

Detta är intressant, då det i invandringskritiska kretsar finns en föreställning att religionen islam på något sätt är förknippad med integrationsproblem. Men av denna undersökning framgår att det, när det gäller variabeln brottsbenägenhet, snarare handlar om andra faktorer - som bättre fångas av det övergripande måttet IQ. Detta mått bör kanske inte tolkas bokstavligt, utan mer som ett mått på landets utvecklingsnivå och medborgarnas intellektuella färdigheter.

Det finns all anledning att fortsätta forska i ämnet - även på svenska data. För mig är resultatet föga förvånande, då jag inte tillhör dem som tror att alla muslimer är asociala brottsbenägna religiösa fanatiker. Men för dom som tror det kan det säkert vara bra att få lite fakta om hur det verkligen förhåller sig.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Obama var ingen lyckad strateg, men Trump blir värre - Sammanfattning av kvällens politiska agenda »