Avskaffa föräldraförsäkringen

Den hälsosamme ekonomisten, lördag 4 februari, 2017

Om man ber någon ge exempel på det bidrag som är mest skadligt för arbetsutbudet plockar många fram sjukpenningen eller arbetslöshetsförsäkringen. Några, som tänker i termer av marginaleffekter, lyfter fram socialbidraget. Men de har alla fel. Det finns ett bidrag som gör större skada än alla andra bidrag och som sannolikt är en viktig faktor bakom att så få kvinnor hamnar i ledande ställning i svenska företag.

Det korrekta svaret är föräldraförsäkringen.

Föräldraförsäkringen är det enda bidrag som betalas ut till friska och arbetsföra människor på villkor av att de inte arbetar. Arbetslöshetsförsäkringen förutsätter att man inte lyckas få något jobb och sjukförsäkringen förutsätter att man är sjuk. Föräldraförsäkringen, däremot, betalas ut under sexton månader på villkor att den ena parten inte arbetar.

Förväntningar om att man ska vara helt borta från arbetsmarknaden under sexton månader sätter sina spår. Det gör det svårt att hålla kontakt med arbetsplatsen ens på deltid eller att jobba hemifrån. Det bygger på tanken att det är absolut omöjligt att kombinera föräldraskapet med någon typ av arbete. Och försöker någon ändå blir det givetvis reduktion av ersättningen.

Föräldraförsäkringen har på goda grunder varit föremål för diskussion om kvotering. Förmånen har däremot aldrig ifrågasatts mer principiellt, trots att den är ett tydligt brott mot arbetslinjen. Det finns goda skäl att subventionera barnafödande - länder som inte gör det har ofta en fertilitet som är betydligt lägre - men är föräldrapenningen verkligen ett bra sätt att göra det?

Föräldraförsäkringen kostar i dag ungefär 33 miljarder kronor och vi kan fundera över hur det svenska bidragssystemet skulle se ut om vi valde en annan modell för att betala ut stöd till barnfamiljer. Det naturliga alternativet vore barnbidraget. Om man använder pengarna som i dag går till Föräldraförsäkringen till barnbidraget skulle man kunna höja barnbidraget till 2 600 kronor per barn och månad - exklusive flerbarnstillägget.

Det finns dom som argumenterar för att ett höjt barnbidrag leder till att mammor stannar hemma med barnen. Att pappor skulle stanna hemma med barnen betraktas inte som ett samhällsproblem, så den farhågan lämnar jag därhän för tillfället. Är det så?

Om det vore så skulle det bero på inkomsteffekten - att familjens inkomst blir så hög att det är möjligt att vara hemmafru på permanent basis. Jag är övertygad om att detta inte är korrekt. Ett inkomsttillkott på 2 600 kronor i månaden får inte människor att stanna hemma permanent. Något som däremot kan leda till utanförskapsfällor är socialbidraget, som till skillnad från barnbidraget är villkorat av att familjen inte har några andra inkomster.

Effekten av ett högre barnbidrag blir att familjer som hade behövt socialbidrag på grund av låg inkomst inte längre behöver detta stöd. Räknar man på dagens socialbidragsnorm ser vi att en ensamstående trebarnsmamma kan behöva tjäna 24 000 för att komma över gränsen för socialbidrag. Men skulle man växla föräldraförsäkringen mot ett högre barnbidrag skulle denna grupp hamna över socialbidragsnormen.

Det förefaller osannolikt att inkomsteffekten - om den nu finns - skulle vara ett större hot mot arbetsutbudet än marginaleffekterna i socialbidraget. Detta är en myt som inte har prövats mot fakta - helt enkelt eftersom våra politiska partier inte behandlar våra trygghetssystem på ett förutsättningslöst sätt. De tar för givet att föräldraförsäkringen ska se ut som den alltid har gjort, trots att den är skadlig för arbetslinjen.

Då har vi behandlat låginkomsttagarna. Ett annat argument som används är att det för medelinkomsttagare blir för dyrt att stanna hemma med barnen det första året. Så låt oss pröva det argumentet.

Vi jämför en tvåbarnsfamilj med föräldraförsäkring respektive förhöjt barnbidrag. Vi kan anta att båda makarna tjänar 20 000 kronor i månaden. I det första fallet får makarna föräldraförsäkring med 80 procent av 20 000 kronor i två gånger sexton månader - alltså 512 000 kronor. Dessutom tillkommer VAB. I det andra fallet får familjen 3 600 kronor mer i barnbidrag under 16 år - alltså 614 400 kronor.

Att den totala skattefria ersättningen blir högre kan tyckas märkligt, men är en konsekvens av att föräldrapenningen även omfattar sociala avgifter. Det finns några andra teknikaliteter kring det som man bör tänka på som jag inte tar upp nu.

Siffrorna visar dock att kalkylen i stort sett går på ett ut. Man kan givetvis göra det möjligt för familjen att ta ut en del av barnbidraget i förskott om man så vill. Om barnbidraget förväntas täcka även kostnaden för inkomstbortfall kan det vara en poäng att göra det något mer framtungt. Det viktiga är att konstatera att alternativen är likvärdiga.

Skälet till att barnbidraget är så mycket bättre än föräldraförsäkringen är att barnbidraget inte förutsätter att någon stannar hemma från jobbet i sexton månader. Man har ekonomisk möjlighet att göra det om man vill, men man behöver inte. 

Säg att föräldrarna väljer att stanna hemma i sex månader i stället för alla sexton. De kanske hittar en lösning som gör det möjligt att arbeta hemifrån eller kanske får de hjälp av släktingar. Resultatet av denna omprioritering blir att familjen ökar sitt arbetsutbud med tio månader. Om alla barnfamiljer i genomsnitt väljer att öka sitt arbetsutbud med fyra månader får vi en ökning av antalet arbetade timmar i ekonomin med 640 timmar över en människas livstid (givet att befolkningen är konstant).

Om vi var och en arbetar 60 000 timmar över vår livstid innebär detta att sysselsättningen ökar med 640/60000, alltså mer än en procents ökad sysselsättning totalt. Räknat på BNP innebär det 42 miljarder i ökad produktion och 20 miljarder i ökade skatteintäkter. Den nya modellen innebär att vi får minskad inkomstojämlikhet, helt utan att behöva höja några marginalskatter. Vill vi behålla inkomstfördelningen som den var innan kan vi kompensera höginkomsttagarna genom att sänka marginalskatten och därigenom ytterligare öka arbetsutbudet.

Så, för att sammanfatta saken: Att avskaffa föräldraförsäkringen är något så ovanligt som en paretooptimal förbättring. Det är möjligt att utforma reformen så att inget hushåll förlorar.

1) Familjerna får själva välja hur många månader de ska stanna hemma och får lika mycket ersättning oavsett hur mycket de jobbar under föräldraledigheten. Valfriheten blir större.

2) Inkomstfördelningen blir jämnare, utan att marginalskatterna behöver höjas, då barnbidraget inte är inkomstrelaterat.

3) Familjer som i dag riskerar att hamna i fattigdomsfällor och behöva försörjningsstöd hamnar över gränsen för riksnormen. Det innebär att det lönar sig att arbeta även för en ensamstående trebarnsmamma med låg inkomst.

4) Sysselsättningen ökar med kanske en procent över en människas livstid. Det innebär att BNP stiger med 40 miljarder och att skatteintäkterna ökar med 20 miljarder.

Trolleri, eller hur? Nej, inte riktigt trolleri. Bara en tillämpning av principen om att man kan förbättra samhället genom att ta bort onödiga restriktioner på människors beteende. I det här fallet handlar det om att ta bort restriktionen om att man inte får arbeta samtidigt som man tar emot föräldrapenning.

Omvänt kan vi konstatera att föräldraförsäkringen i sin nuvarande utformning kostar nästan lika mycket i form av samhällsekonomiska förluster som den kostar statsfinansiellt. Om våra politiker verkligen hade gjort det dom säger att dom vill göra - att ompröva existerande regler och bidrag och att avskaffa dom som är ineffektiva - skulle föräldraförsäkringen för länge sedan avskaffats till förmån för ett förhöjt barnbidrag.

Den bistra sanningen är att jag inte ens tror att politikerna har insett att föräldraförsäkringen skapar stora kostnader för samhället. Det postiva är att dessa kostnader är helt onödiga och att systemet skulle kunna förändras med ett pennstreck. Att avskaffa föräldraförsäkringen ser jag också som en av de viktigaste åtgärderna för att kunna hantera den stora flyktinginvandring som vi haft de senaste åren.

comments powered by Disqus

Slides.com - ett bra presentationsverktyg

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Har ni använt Google Slides vet ni att det finns en möjlighet att låta åhörarna följa med på sina plattor eller datorer via en speciell publik länk. Googles verktyg är dock inte speciellt enkelt att använda. Länkarna är komplicerade och det krävs inställningar i flera steg om man vill låt åhörarna följa med. Ett betydligt bättre verktyg, som dessutom helt gratis, är Slides.com.  Slides är uppbyggt på ett koncept som är bekant för alla som surfat på webben - det följer samma principer …

Läs mer!

Vi måste räkna på de verkliga kostnaderna för Nya Karolinska

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Nya Karolinska har nu hamnat på en hedrande trettondeplats bland världens dyraste byggnader . Sjukhuset har blivit ett slagträ i valrörelsen. Socialdemokraterna vill genom att sätta fokus på bygget ifrågasätta Moderaternas trovärdighet i hälso- och sjukvårdsfrågor. Tanken är att väljarna ska få en bild av att borgerliga politiker slösar bort skattepengar på dyra konsulter. Men man antyder också att det förekommer korruption - antingen riktig korruption eller vänskapskorruption. …

Läs mer!

Vet hut, UD!

Den hälsosamme ekonomisten

Utrikesdepartementets hantering av utredningen om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd börjar lika sketchen med den norskblå papegojan .  "Nej, det finns inte utredning. Utredningen som inte finns är absolut inte inlåst i UD:s kassaskåp." Det är riktigt pinsamt. Tydligen har ett tiotal vittnen sett den icke existerande utredningen… Läs mer!

Den kinesiska länken

Den hälsosamme ekonomisten

Högre inflationssiffror i USA, men marknaderna skakade snabbt av sig oron för högre räntor. Kanske var skälet att Kina inte valt att minska ner på sitt innehav av amerikanska statspapper? Kina äger amerikanska statsobligationer för 1 000 miljarder dollar. Japan har också en ansenlig mängd. Skulle något av dessa länder dra ner på sina … Läs mer!

Risk för segregerad tandvård

Den hälsosamme ekonomisten

Skriver i dag i Dagens Samhälle om den rapport som jag skrivit för Privattandläkarna och som handlar om hur man skulle behöva förändra ersättningssystemen i barn- och ungdomstandvården för att undvika en uppdelning - där barn och unga med stora behov uteslutande blir Folktandvårdens ansvar. "I rapporten ' Framtidens tandvård för barn- … Läs mer!

Facebook blev elefanten i rummet

Den hälsosamme ekonomisten

Dagens lästips är tveklöst den här artikeln i Wired . Det är en lång artikel, men läs den gärna till slutet - ni kommer inte att ångra er. Det handlar om vad som händer när en enskild aktör får kontroll över informationsflödet och det slutar inte lyckligt - inte för monopolisten och inte för användarna. Man kan också se händelseförloppet … Läs mer!

Tuvalu försvann inte

Den hälsosamme ekonomisten

Minns ni Tuvalu , som var på väg att försvinna och som förekom som exempel på den globala uppvärmningens förfärande konsekvenser i Al Gores dokumentär "An inconvenient truth"? http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2219001.stm https://www.theguardian.com/environment/2002/feb/16/weekendmagazine.globalwarming http://articles.… Läs mer!

Samma naturlagar gäller inte i VR

Den hälsosamme ekonomisten

Programmerade lite i VR i helgen och kunde då notera att samma lagar inte gäller för virtuella världar som för de fysiska. En sak är att man när man skapar ett objekt i VR fritt kan bestämma vilka naturlagar föremålet ska följa. Negativ gravitation? Inga problem, bara att ändra en parameter. I VR kan man flyga - antingen i virtuella plan eller … Läs mer!

Svårt för många att förstå varför privata aktörer kan vara effektivare

Den hälsosamme ekonomisten

Idévärlden - i dag med Andreas Bergh - är alltid ett intressant program. I dag handlade det om inkomstfördelning. Diskussionen kom också osökt in på frågan om vinst i välfärden. Min inställning i dessa frågor är antagligen nära nog identiska med Berghs. Men så har vi också suttit i samma korridor på Ekonomihögskolan i Lund och haft samma … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism