Avskaffa föräldraförsäkringen

Den hälsosamme ekonomisten, lördag 4 februari, 2017

Om man ber någon ge exempel på det bidrag som är mest skadligt för arbetsutbudet plockar många fram sjukpenningen eller arbetslöshetsförsäkringen. Några, som tänker i termer av marginaleffekter, lyfter fram socialbidraget. Men de har alla fel. Det finns ett bidrag som gör större skada än alla andra bidrag och som sannolikt är en viktig faktor bakom att så få kvinnor hamnar i ledande ställning i svenska företag.

Det korrekta svaret är föräldraförsäkringen.

Föräldraförsäkringen är det enda bidrag som betalas ut till friska och arbetsföra människor på villkor av att de inte arbetar. Arbetslöshetsförsäkringen förutsätter att man inte lyckas få något jobb och sjukförsäkringen förutsätter att man är sjuk. Föräldraförsäkringen, däremot, betalas ut under sexton månader på villkor att den ena parten inte arbetar.

Förväntningar om att man ska vara helt borta från arbetsmarknaden under sexton månader sätter sina spår. Det gör det svårt att hålla kontakt med arbetsplatsen ens på deltid eller att jobba hemifrån. Det bygger på tanken att det är absolut omöjligt att kombinera föräldraskapet med någon typ av arbete. Och försöker någon ändå blir det givetvis reduktion av ersättningen.

Föräldraförsäkringen har på goda grunder varit föremål för diskussion om kvotering. Förmånen har däremot aldrig ifrågasatts mer principiellt, trots att den är ett tydligt brott mot arbetslinjen. Det finns goda skäl att subventionera barnafödande - länder som inte gör det har ofta en fertilitet som är betydligt lägre - men är föräldrapenningen verkligen ett bra sätt att göra det?

Föräldraförsäkringen kostar i dag ungefär 33 miljarder kronor och vi kan fundera över hur det svenska bidragssystemet skulle se ut om vi valde en annan modell för att betala ut stöd till barnfamiljer. Det naturliga alternativet vore barnbidraget. Om man använder pengarna som i dag går till Föräldraförsäkringen till barnbidraget skulle man kunna höja barnbidraget till 2 600 kronor per barn och månad - exklusive flerbarnstillägget.

Det finns dom som argumenterar för att ett höjt barnbidrag leder till att mammor stannar hemma med barnen. Att pappor skulle stanna hemma med barnen betraktas inte som ett samhällsproblem, så den farhågan lämnar jag därhän för tillfället. Är det så?

Om det vore så skulle det bero på inkomsteffekten - att familjens inkomst blir så hög att det är möjligt att vara hemmafru på permanent basis. Jag är övertygad om att detta inte är korrekt. Ett inkomsttillkott på 2 600 kronor i månaden får inte människor att stanna hemma permanent. Något som däremot kan leda till utanförskapsfällor är socialbidraget, som till skillnad från barnbidraget är villkorat av att familjen inte har några andra inkomster.

Effekten av ett högre barnbidrag blir att familjer som hade behövt socialbidrag på grund av låg inkomst inte längre behöver detta stöd. Räknar man på dagens socialbidragsnorm ser vi att en ensamstående trebarnsmamma kan behöva tjäna 24 000 för att komma över gränsen för socialbidrag. Men skulle man växla föräldraförsäkringen mot ett högre barnbidrag skulle denna grupp hamna över socialbidragsnormen.

Det förefaller osannolikt att inkomsteffekten - om den nu finns - skulle vara ett större hot mot arbetsutbudet än marginaleffekterna i socialbidraget. Detta är en myt som inte har prövats mot fakta - helt enkelt eftersom våra politiska partier inte behandlar våra trygghetssystem på ett förutsättningslöst sätt. De tar för givet att föräldraförsäkringen ska se ut som den alltid har gjort, trots att den är skadlig för arbetslinjen.

Då har vi behandlat låginkomsttagarna. Ett annat argument som används är att det för medelinkomsttagare blir för dyrt att stanna hemma med barnen det första året. Så låt oss pröva det argumentet.

Vi jämför en tvåbarnsfamilj med föräldraförsäkring respektive förhöjt barnbidrag. Vi kan anta att båda makarna tjänar 20 000 kronor i månaden. I det första fallet får makarna föräldraförsäkring med 80 procent av 20 000 kronor i två gånger sexton månader - alltså 512 000 kronor. Dessutom tillkommer VAB. I det andra fallet får familjen 3 600 kronor mer i barnbidrag under 16 år - alltså 614 400 kronor.

Att den totala skattefria ersättningen blir högre kan tyckas märkligt, men är en konsekvens av att föräldrapenningen även omfattar sociala avgifter. Det finns några andra teknikaliteter kring det som man bör tänka på som jag inte tar upp nu.

Siffrorna visar dock att kalkylen i stort sett går på ett ut. Man kan givetvis göra det möjligt för familjen att ta ut en del av barnbidraget i förskott om man så vill. Om barnbidraget förväntas täcka även kostnaden för inkomstbortfall kan det vara en poäng att göra det något mer framtungt. Det viktiga är att konstatera att alternativen är likvärdiga.

Skälet till att barnbidraget är så mycket bättre än föräldraförsäkringen är att barnbidraget inte förutsätter att någon stannar hemma från jobbet i sexton månader. Man har ekonomisk möjlighet att göra det om man vill, men man behöver inte. 

Säg att föräldrarna väljer att stanna hemma i sex månader i stället för alla sexton. De kanske hittar en lösning som gör det möjligt att arbeta hemifrån eller kanske får de hjälp av släktingar. Resultatet av denna omprioritering blir att familjen ökar sitt arbetsutbud med tio månader. Om alla barnfamiljer i genomsnitt väljer att öka sitt arbetsutbud med fyra månader får vi en ökning av antalet arbetade timmar i ekonomin med 640 timmar över en människas livstid (givet att befolkningen är konstant).

Om vi var och en arbetar 60 000 timmar över vår livstid innebär detta att sysselsättningen ökar med 640/60000, alltså mer än en procents ökad sysselsättning totalt. Räknat på BNP innebär det 42 miljarder i ökad produktion och 20 miljarder i ökade skatteintäkter. Den nya modellen innebär att vi får minskad inkomstojämlikhet, helt utan att behöva höja några marginalskatter. Vill vi behålla inkomstfördelningen som den var innan kan vi kompensera höginkomsttagarna genom att sänka marginalskatten och därigenom ytterligare öka arbetsutbudet.

Så, för att sammanfatta saken: Att avskaffa föräldraförsäkringen är något så ovanligt som en paretooptimal förbättring. Det är möjligt att utforma reformen så att inget hushåll förlorar.

1) Familjerna får själva välja hur många månader de ska stanna hemma och får lika mycket ersättning oavsett hur mycket de jobbar under föräldraledigheten. Valfriheten blir större.

2) Inkomstfördelningen blir jämnare, utan att marginalskatterna behöver höjas, då barnbidraget inte är inkomstrelaterat.

3) Familjer som i dag riskerar att hamna i fattigdomsfällor och behöva försörjningsstöd hamnar över gränsen för riksnormen. Det innebär att det lönar sig att arbeta även för en ensamstående trebarnsmamma med låg inkomst.

4) Sysselsättningen ökar med kanske en procent över en människas livstid. Det innebär att BNP stiger med 40 miljarder och att skatteintäkterna ökar med 20 miljarder.

Trolleri, eller hur? Nej, inte riktigt trolleri. Bara en tillämpning av principen om att man kan förbättra samhället genom att ta bort onödiga restriktioner på människors beteende. I det här fallet handlar det om att ta bort restriktionen om att man inte får arbeta samtidigt som man tar emot föräldrapenning.

Omvänt kan vi konstatera att föräldraförsäkringen i sin nuvarande utformning kostar nästan lika mycket i form av samhällsekonomiska förluster som den kostar statsfinansiellt. Om våra politiker verkligen hade gjort det dom säger att dom vill göra - att ompröva existerande regler och bidrag och att avskaffa dom som är ineffektiva - skulle föräldraförsäkringen för länge sedan avskaffats till förmån för ett förhöjt barnbidrag.

Den bistra sanningen är att jag inte ens tror att politikerna har insett att föräldraförsäkringen skapar stora kostnader för samhället. Det postiva är att dessa kostnader är helt onödiga och att systemet skulle kunna förändras med ett pennstreck. Att avskaffa föräldraförsäkringen ser jag också som en av de viktigaste åtgärderna för att kunna hantera den stora flyktinginvandring som vi haft de senaste åren.

comments powered by Disqus

Vi skulle kunna ha Ikea i Sverige

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Ikea betraktas som något av det svenskaste av det svenska. Företagets filosofi är också att vara svenskt. Ikea sprider svenskhet i hela världen, nyligen öppnades ett Ikea i Hyderabad i Indien . Det är bara en sak - skatterättsligt ligger företaget inte i Sverige . Och hade det gjort det skulle Ikea kanske inte ha vuxit till det världsomspännande företag som det är i dag. Den utlösande faktor som gjorde att Ikea flyttade var givetvis de höga företagsskatterna på 1970-talet. …

Läs mer!

Axxonen går i konkurs

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Bostadsutvecklaren Axxonen har nu gått i konkurs . Antagligen är det den första i en lång rad konkurser för liknande företag. Man kan även tro att företag som driver köpcentra kommer att få det tufft framöver, på grund av såväl övergången till e-handel som stigande räntor. De ekonomiska prognoserna tar dock ingen hänsyn till utvecklingen på bostadsmarknaden. Den reduceras till "en risk" som är svår att kvantifiera i prognoser över framtiden. Det är något väldigt märkligt med de här …

Läs mer!

Låt förnuftet styra skolpolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Tvåhundratusen elever står i kö till Internationella Engelska Skolan (IES). Detta anser regeringen är ett problem, och vill därför förbjuda etableringen av nya friskolor. Men man vill uppenbarligen inte tvinga IES att lägga ner, vilket hade varit logiskt då skillnaden i resultat mellan genomsnittliga kommunala skolor och IES är betydande. Genom … Läs mer!

Ekonomin är som en bil utan bromsar

Den hälsosamme ekonomisten

Vi kan vara helt säkra på att det år 2021 inte kommer att se ut exakt som i Magdalena Anderssons prognos. Men vad är mest sannolikt? Ekonomiska nyckeltal fördelar sig över tid som alla andra stokastiska variabler - enligt någon approximativt normalfördelad fördelning. Samtidigt är variablerna korrelerade. Vissa kombinationer av ekonomiska … Läs mer!

Lägg ner FN:s råd för mänskliga rättigheter

Den hälsosamme ekonomisten

Mycket som Donald Trump gör är mindre bra. Ta handelskriget som nu blossat upp. Men att USA lämnar FN:s råd för mänskliga rättigheter bör applåderas av alla demokrativänner. Det är ett råd som bildades 2006 och som USA anslöt sig till 2009.  Rådet har medlemmar som  Saudiarabien , Kina , Egypten , Kuba och Irak . Det känns en aning … Läs mer!

Den slutliga kampen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet

Den hälsosamme ekonomisten

Det blir allt tydligare att det föreligger en grundläggande konflikt mellan upphovsrätt och yttrandefrihet. När AI klarar av att mixa om kunskap och skapa helt nya produkter kommer upphovsrätten i praktiken att antingen helt försvinna eller också förhindra allt nyskapande. I en värld där datorer fungerar likt mänskliga hjärnor - och allt kan mixas … Läs mer!

Ingen politiker vill diskutera den kommande krisen

Den hälsosamme ekonomisten

I maj 2018 var sysselsättningsgraden 68,5 procent. Det är en hög siffra, även om många kan bli förvirrade av att sysselsättningsgraden tidigare mättes för ålderskategorin 20-64. Skulle man mäta på samma sätt i dag ligger sysselsättningen på närmare 83 procent. Räknar vi bort de utrikes födda ligger sysselsättningsgraden sannolikt över 90 procent. … Läs mer!

Sverigedemokraternas krav på omröstning har stöd bland SD-väljare

Den hälsosamme ekonomisten

Jimmy Åkesson pläderar i en DI-intervju att Sverige ska lämna EU. Den som till äventyrs trodde att Sverigedemokraterna skulle gå att uppfostra och inlemma i det svenska etablissemanget kan ha räknat fel. Samtidigt är det ett vågspel - genom att plädera för ett utträde mobiliserar partiet helt andra krafter på motståndarsidan. Förmodlig… Läs mer!

Sverigedemokraterna vill bli arbetarklassens beskyddare

Den hälsosamme ekonomisten

Lyssnade till Stefan Löfvens tal under Järvaveckan . Jag tycker det är ett starkt tal han levererar, med ett försök att knyta samman frågan om etniskt betingat utanförskap med klassbaserat utanförskap. Om socialdemokraterna ska kunna gå framåt krävs att partiet lyckas etablera en konflikt där personer med utrikes bakgrund och arbetare står på … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.
Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.