Arbetsförmedlingens rapport ett argument för arbetskraftsinvandring

Wednesday 20 March, 2019

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Arbetsförmedlingen presenterade i dag en ny rapport där man pekar på att Sverige behöver invandring för att möta ett ökande demografiskt behov. Men innan vi tar det som intäkt för att Sverige bör bedriva en mer generös flyktingpolitik är det några saker man bör begrunda.

Det första är att personer i arbetsför ålder från länder med låg HDI, exempelvis Afghanistan, i genomsnitt bidrar med 50 000 kronor per år till statsfinanserna - om man beräknar nettot av skatter, bidrag och andra transfereringar. Det kan jämföras med att personer födda i Sverige bidrar med närmare 200 000 kronor netto.

Det är ju i alla fall ett plus, går det att invända. Men då får vi betänka att gruppen även konsumerar offentliga tjänster för uppskattningsvis 80 000 kronor per år, om vi slår ut konsumtionen på hela befolkningen. Dessutom är det många som måste få kompletterande stöd via garantipension och bostadstillägg efter 65. Det är med andra ord ingen speciellt bra affär och migrationen bidrar inte till att minska den demografiska utmaningen - snarare tvärtom.

Antar vi att migrationen sker från länder med högre HDI - som Indien eller Turkiet - blir kalkylen något förmånligare. Men det är fortfarande inget stort plus. Det är egentligen endast om vi med invandring avser arbetskraftsinvandring som det finns någon som helst realism i antagandet om att ett tillskott om 40 000 nya svenskar per år skulle lösa de demografiska utmaningarna. I själva verket behövs nog minst 80 000 arbetskraftsinvandrare per år, då merparten småningom åker hem igen.

Ser man det ur ett globalt perspektiv innebär migrationen att BNP totalt sett ökar, eftersom en person som kommer hit från Afghanistan bidrar betydligt mer till världsekonomin än om hen hade varit kvar hemma. Svensk BNP ökar också, eftersom vi blir fler i landet. Men för att migration ska bidra till att förbättra de svenska statsfinanserna krävs att de som kommer hit kan bidra med nästan lika mycket som en infödd svensk.

Så är inte fallet - och kommer inte att vara under överskådlig tid. Rapporten är dock ett starkt argument för att satsa på arbetskraftsinvandring.