Är obligationer en säkrare investering?

Friday 6 March, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

På marknaden är det för närvarande "risk-off". Det innebär att man flyr från riskabla investeringar med höga betavärden till mindre riskabla. Somliga företag kan till och med förväntas tjäna på kalabaliken.

Men är det "säkert" att köpa långa räntebärande statsobligationer i nuläget? Som Kenneth Rogoff konstaterar är Coronakrisen i stor utsträckning en utbudsstörning och inte ett efterfrågebortfall. Och i den mån det handlar om efterfrågebortfall är det sannolikt att olika länder kommer att gå in med kompensatoriska åtgärder. Hong Kong har redan delat ut pengar till medborgarna så att de ska fortsätta handla - trots att affärer och restauranger står tomma.

Det unika med Coronakrisen är därför inte dess effekter på efterfrågesidan, utan att den stryper utbudet av varor och tjänster. Den kan liknas vid oljekrisen under 1970-talet då OPEC genom att minska utbudet av en av den tidens viktigaste insatsvaror lyckades höja priset kraftigt.

I dag skulle en liknande aktion inte röna framgång, då världen är betydligt mindre oljeberoende. Men i analysen av Coronaepidemin tjänar ändå oljekrisen bra som exempel. Effekterna av utbudsstrypningen blev stigande inflation och högre arbetslöshet.

Vill man gardera sig mot en utbudschock är obligationer - korta eller långa - därför inte nödvändigtvis en bra placering. Däremot kan företag i stabila branscher vara en lämplig hedge mot inflation. Företagens försäljning är ju skyddad mot inflation i och med att den är real - den består av produkter eller tjänster vars pris följer inflationen.

Försöker man minimera risk genom att flytta till obligationer eller kontanter finns en påtaglig risk för att värdet på tio års sikt halveras. Coronakrisen är global och bör därför hanteras som en global utbudschock. Effekterna av en sådan liknar effekterna av oljekrisen.

För all del kan även guld eller Bitcoin vara lämpliga placeringar. Men det flyter omkring alltför mycket kapital i världen för att dessa tillgångsslag ska kunna tillfredsställa behovet av riskminimering.

En annan tänkbar investering är fastigheter. Men fastigheter är beroende av demografiska faktorer och att det finns påtagliga fördelar med befolkningskoncentration. I stora delar av Europa minskar befolkningen. Om risken för virusepidemier kvarstår kan dessutom avkastningen på "närhet" sjunka, vilket i sin tur minskar värdet av fastigheter i storstäder.

Kvar finns de stora reala värdena i stabila företag som inte lånat pengar genom att ge ut obligationer. Det handlar om såväl immateriella som materiella tillgångar. Så undviker man bara de företag som är känsliga för att människor slutar resa och interagera kan det vara en alldeles utmärkt idé att ligga kvar i aktier och övervintra epidemin.