vård

Tillitsutredningen visar att Zaremba hade fel

Bild: 2017-06/org-4e34ba7fb73d16c7-1497200351000.jpg

Tillitsutredningen tar sin utgångspunkt i Maciej Zarembas artikelserie "Patientens pris" i Dagens Nyheter. Utredningen visar att han i allt väsentligt hade fel om styrningen i offentlig sektor. Vilket är ett bevis för att man med anekdotisk evidens lätt kan skapa en bild som inte stämmer överens med verkligheten.

Det finns ingen ny ideologi "New Public Management" som tagit över i styrningen av vård och omsorg och förstört det tänkta idealtillståndet som rådde tidigare - kanske det idealtillstånd som P C Jersild beskrev i boken "Babels Hus". Det finns bara huvudmän och chefer som försöker lösa problem med de verktyg som står till buds. Bland dessa verktyg finns givetvis ersättningssystem och budgetmodeller.

Mer intressant är det som utredningen faktiskt kommer fram till. Kanske allra viktigast är att man bör undvika att låta ersättningssystemen styra hur mötet mellan patienterna och vårdens personal tar sig uttryck. 

Stockholms stads ersättningssystem för hemtjänst ter sig som det dåliga exemplet, medan Hallands vårdvalssystem lyfts fram som det goda exemplet. Utredningen uttrycker sig försiktigt, som utredningar bör, men mycket kan läsas mellan raderna. Ersättningssystem bör i huvudsak användas för att fördela resurser, inte för att skapa incitament för enskilda att göra rätt saker.

Det har aldrig funnits någon guldålder då ekonomerna höll sig borta från välfärden. Det som finns är en rad mekanismer och principer för fördelning av pengar som kan fungera mer eller mindre bra. Även på detta område sker en utveckling över tid - dagens ersättningssystem är bättre än gårdagens, även om det i vissa fall förekommit att man dragit ideologier om hur vården och omsorgen ska organiseras för långt.

Värt att notera är hur lite av diskussionen i utredningen som handlar om privat och offentligt. Väldigt mycket av de lärdomar som forskningen gett oss är applicerbara på både privat och offentlig verksamhet. 

Själva sammanfattar man sina slutsatser på följande sätt:

1) Det finns ingen perfekt ersättningsmodell.

2) Vilka effekter ersättningsmodellerna får beror påsammanhanget och den övriga styrningen.

3) Ersättningsmodellernas betydelse i styrningen bör inte överskattas.

4) Håll ersättningsmodellen så enkel som möjligt.

5) Om detaljerad styrning anses motiverad, överväg vilka andra styrmedel som står tillbuds.

6) Om ersättningsmodellen ändå är det medel som ska användas för att styra detaljerat, överväg då följande:

a) Ta hjälp av medarbetarna för att utforma modellen.

b) Rikta ersättningsmodellen till rätt nivå.

c) Komplettera med annan styrning, framför allt kommunikation, ledarskap och dialog.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« I VR bestämmer man akustiken själv - Kasta ut paddorna - och ersätt dem med VR »