Parallella trender? Nej inte direkt ..

01 Oct 2014

Läser i SvD att sjukskrivningarna har ökat med 6,4 procent på grund av vårdvalet. Detta är sannolikt helt felaktigt. Om man har studerat hur sjukskrivningsmönstret ser ut i Sverige vet man att det finns stora skillnader mellan glesbygd och storstäder. De tre landsting/regioner som var först med att införa vårdvalet är ganska tätbefolkade, medan kontrollgruppen är mer glesbefolkade regioner. Dessutom tycks det bara vara för Stockholm som resultaten är signifikanta.

Det finns mycket stora skillnader mellan de olika landstingen och under perioden genomfördes en stor sjukförsäkringsreform som förändrat sjukskrivningstalen med flera hundra procent. Att den avgörande faktorn då skulle vara huruvida landstingen infört vårdval eller inte ter sig absurt. Möjligheten att välja vårdcentral och att gå till valfri läkare kom inte med vårdvalsreformen. Men även om det varit så finns det andra faktorer som är mycket mer betydelsefulla än införandet av LOV.

Så tyvärr, den här studien är enligt min mening helt värdelös. Möjligen skulle resultatet räcka som embryo till en hypotes om att man inte behöver utesluta att det skulle kunna finnas ett samband mellan valfrihet i primärvården och höga sjukskrivningstal. Man kan dock inte hitta detta samband med den metod som använts i rapporten och det borde forskarna förstå.

Egentligen är inte problemet att studien har gjorts, utan att den översäljs av Inspektionen för Socialförsäkringen (IFS). År 2003 var andelen sjukskrivna i Jämtland 7,3 procent och i Stockholm 4,3 procent. År 2010 var andelen sjukskrivna i Stockholm 1,6 procent och i Jämtland 2,1 procent. I Dalarna hade sjukfrånvaron samtidigt gått från 5,5 procent till 1,7 procent. Trenderna för sjukfrånvarons utveckling i olika län är långt ifrån parallella, vilket också framgår av figuren.

Och om det antagandet inte håller går det inte heller att påstå - baserat på trenderna i Stockholm och andra landsting - att vårdvalet har lett till det ena eller det andra. Det är helt enkelt slumpen som gjort att IFSfått det resultat som man har fått. Figuren visar att sjukfrånvaron i landstingen visserligen följer en trend som i viss utsträckning är gemensam. Men det går inte att påstå att utvecklingen av sjukfrånvaron i landstingen följer parallella trender, vilket är antagandet som man gjort. Om detta hade varit fallet skulle linjerna för de landsting som införde vårdvalet inte korsa varandra i så stor utsträckning som de gör.

För att göra ett adekvat test av hypotesen räcker det inte med ett eller några få landsting och en brytpunkt. Man skulle behöva minst ett tiotal landsting med olika införandetidpunkter och man skulle dessutom behöva korrigera för de systematiska skillnader som finns mellan landstingen. Om tätbefolkade landsting har infört vårdval tidigare kan resultatet nämligen bero på att landsting med dessa karaktäristika av något skäl påverkats annorlunda av exempelvis sjukförsäkringsreformen 2008-09 än landsting i mer glesbefolkade delar.

Ifaus studie bör därför dras tillbaka och man bör åtminstone arbeta om slutsatserna av studien. Det går inte an att felaktiga analyser leder till felaktiga politiska slutsatser och till att det sätts en bild som inte har någon grund i verkligheten. Särskilt allvarligt är det i ett fall som detta, då studien skulle kunna få en direkt effekt på den politik som bedrivs.

SvD Sk NSK LT DN 

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...