27 Nov 2014

Att Expressen begått en moraliskt klandervärd handling genom att återge innehållet i Jimmie Åkessons sjukintyg står helt klart. Men även juridiskt måste det ha begåtts ett allvarligt misstag. Jag kan tänka mig flera goda skäl för Kammarkansliet att inte lämna ut sjukintyget.

För det första är det inte en offentlig handling, då det sannolikt inte kommit till Jimmie Åkesson i egenskap av riksdagsledamot utan som privatperson. För det andra faller uppgifterna i intyget rimligen under Personuppgiftslagen (PUL) - de är personliga och känsliga. För det tredje kan bestämmelserna i sjuklönelagen (1991:1047) vara tillämpliga. Det står där: 

18 § Den som i en arbetsgivares personaladministrativa verksamhet genom intyg av läkare eller tandläkare, vilket har lämnats arbetsgivaren på grund av denna lag, eller genom försäkran som avses i 9 § fått kännedom om en enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt får inte obehörigen röja vad han eller hon sålunda fått veta. 

I straffskalan finns böter eller fängelse i upp till ett år.

Så hade jag jobbat på Kammarkansliet och haft till uppgift att pröva om detta var offentlig handling skulle jag tänkt mig för både en och två gånger.

Kommentarer till detta inlägg

Det känns fantastiskt att gamla fina Carl Gustav kan komma att sättas in mot terroristerna IS. Minns fortfarande när vi fick skjuta Carl Gustav i lumpen - en minnevärd upplevelse. Vi hade packat e…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...